Wypłata odszkodowania z tytułu OC
Szkoda oc

Wypłata odszkodowania z tytułu OC

Sposób wyliczenia wartości odszkodowań zależy w dużej mierze od tego z jakiego rodzaju ubezpieczeń następuje rozliczenie przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza pojazdu, które muszą posiadać wszyscy właściciele pojazdów, decydującą rolę odgrywają przepisy kodeksu cywilnego. Zakres ochrony dla ubezpieczonych, jak i warunki uzyskania odszkodowania przez osoby poszkodowane z tytułu OC posiadacza pojazdu reguluje ustawa z 22 maja 2003 roku.

Warunki te są jednakowe dla wszystkich poszkodowanych, bez względu na to, w którym towarzystwie zawarta została umowa ubezpieczenia. Polisa chroni kierującego pojazdem przed skutkami odpowiedzialności cywilnej w zdarzeniach związanych z ruchem pojazdu.

Istota ubezpieczenia OC kierowców polega na tym, że w przypadku wyrządzenia przez posiadacza lub kierowcę szkody spowodowanej ruchem pojazdu innym osobom, odszkodowanie, które zobowiązani są oni zapłacić na rzecz poszkodowanego reguluje za nich zakład ubezpieczeń.

Ubezpieczyciel pokrywa również szkody powstałe przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, przy załadunku i rozładunku samochodu, podczas postoju lub naprawy pojazdu w trakcie jazdy, podczas garażowania, a także szkody spowodowane przez kierowcę nie będącego właścicielem pojazdu.

Przez pojęcie szkoda należy rozumieć: śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Ubezpieczenie obejmuje pojazdy mechaniczne osobowe, ciężarowe, przyczepy oraz motocykle.

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierowcy, która nie może być wyższa niż równowartość w złotych:

• w przypadku szkód na osobie – 5 mln euro, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

• w przypadku szkód w mieniu – 1 mln euro, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

W ramach umowy OC zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie tylko wtedy, gdy sprawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wyrządzoną szkodę. Gdy odpowiedzialność ta zostanie potwierdzona, a wszystkie lub część roszczeń zostaną uznane za normalne następstwa szkody, zakład rozpoczyna kolejny etap likwidacji szkody komunikacyjnej, zmierzający do ustalenia wysokości szkody i odszkodowania

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o